Чагаалар

Экии, «Сылдысчыгаш»!

Бо хонуктарда Адыр-Кежиг ортумак школазы тургустунганындан бээр 70 чыл оюн байырлыг хевирге эрттирген.
Өөреникчилер аразынга янзы-бүрү хемчеглер болуп эрткен. Тыва хүреш маргылдаазынга оолдар идекпейлиг киржип, ачыр-дачыр хүрешкенер. Маргылдаага 5-7 класстар аразынга 3-кү черни Тумат Кол, Сылдыс Такпажык, 2-ги черни Ай-Түмен Даржаа, 1-ги черни Чингис Орай-оол чаалап алганнар. А 8-11 класстарның өөреникчилериниң аразынга
3-кү черни Урат Лузужук-биле Ангыр Чогунга, Дайза Сат 2-ги чер, шүүлген мөге – Начын Даваалай.
Оон аңгыда «Төрээн школам төөгүзү» деп эртем-практиктиг конференция болуп эрткен. Аңаа эки киришкен өөреникчилерни шаңнал бижиктер-биле шаңнаан.
4-кү черни Начын Кундан «Маадыр оолдар», 3-кү черни Арыя Дугур «Школаның төөгүзү», 2-ги черни Ханды Самбайлык «Самбайлык К. С. — баштайгы директор», 1-ги черни Анай-Хаак Кол «Эмчилер — доозукчулар»-деп темаларга ажылдарны кылганнар.
Байырлал төнүп турар үеде, школавыстың ажылдакчылары болгаш өөреникчилер солун көргүзүглерлиг концертти аалчыларга бараалгаткан. Тываның янзы-бүрү булуңнарында ажылдап, чурттап чоруур доозукчулар, башкылар байырлалга келгеш, чылыг-чымчак сөстерни болгаш белектерни сөңнээн. Солун сактыышкыннар-биле ужуражылга дыка аянныг эрткен.

Олча Чалзып,
Адыр-Кежиг ортумак школазының 9-ку классчызы.

Меню