Чайлагга дыштанылга

Мен чайгы дыштанылга үезинде черле хоорайга турбас мен. Чайгы үе кээрге-ле, аалымче чоруптар мен. Бичиимден тура-ла Өвүр кожуунда Чаа-Суур деп черже барып дыштанырын четтикпейн манаар мен. Ол суурга мээң авам төрүттүнген. Ында кырган-авам, кырган-ачам сугнуң аалы бар. Аңаа барып, мага хандыр дыштанып алыр кижи мен. Амгы үеде эң хомуданчыг чүве – кырган-ачам чок апарган. Аңаа дыка хомудаар мен. Ынчалза-даа кырган-авам бар, бисти өөртүп чоруур. Чай дүжерге-ле, кырган-авамның аалынче далажыптар мен.
Аалга баргаш, кырган-авамга дузалажыр мен. Угбам-биле кады инектер база саар бис. Инек сагган соонда, ону тыртар. Сүттү тыртарга, оон өреме үнер. Сүттү хойтпакче кудар бис. Өремени чыып алыр бис, оон ону хайындырарга, чөкпек биле саржаг болу бээр.
Хой кадарып чоруурга дыка-ла аянныг, солун болур. Кожа аалдарның кадарчылары-биле чыглып алгаш, хоювус доспушаан, янзы-бүрү оюннар ойнаар бис. Хойлар-биле чергелештир бызаалар база кадарар. Бызааларны иелери-биле эмзиржип албазын кызыдар бис, чүге дээрге сүт сагдынмайн баар.
Чайын телефоннарны безин уттуптар бис, чүге дээрге оларны чемгерер ток чок болур. Чемгерилгези олуруптарга, чайны өттүр өжүп калган чыткылаарлар.
Мээң төрүттүнген хүнүм база чайын болур, черле чылдың-на аалымга эрттирер мен. Төрүттүнген хүнүмде-даа хойну кадаргылаар мен. База дыка солун кылдыр ойнап-хөглеп эрттирер бис.
Август төнчүзүнге чедир аалымга чайлааш, оон өөренири-биле хоорайже чедип кээр мен. Чайгы үени черле дыка манаар мен.

Аялга Чындыгыр,
Кызылдың дугаары 9 гимназиязының 6 «е» клазының өөреникчизи

#чагаалар #детипишут #сылдысчыгаш_солуну

Меню