Чаптанчыг чугаалар

6 харлыг Анай-Хаак:
— Кырган-авай, сыртыың каям.
Кырган-авазы:
— Сыртыкты канчаарың ол, уруум?
Анай-Хаак:
— Даштын угбаяа кадыг черде чыдыр, кырган-авай. Кудумчуга кылаштап чорааш, уйгузу кээй бээрге, удуп калган боор. Оода сыртыктан аппарып бээлем, че.

Буяна:
— Авай, меңээ ам бирээ кыс дуңмадан садып бер, че — дээш, эмнелге уунче айыткаш, — эмчиде садып турар диди, дүрген оочурлап ал, авай, төнүп каар — диген.
Авазы чаптап каттыргаш, канчаар харыылаар аайын тыппайн, «Чаа» деп харыылааш, эмнелге уунче базыпкан.

Меню