Часкы дыштанылгам

                                                                             

Дыштаныры дээрге чүгле мага-ботту дыштандырары эвес, а сайзырады база болур. Угаанны болгаш мага-ботту сайзырадырда, элээди уругларның күш-энергиязы көвей болур. Дыштанылга эгелээри билек, бир-ле дугаар Чиңгиз Айтматовтуң «Ранние журавли» деп чогаалын номчуп доостум. Ында кол маадыр Султан-мураттың элээди үезин, өг-бүлезин, ада-иезинге, Чабдар деп аъдынга, Мырзагуль деп уругга ынакшылын чечен-мерген бижээн. Дидим, угаанныг, кызымак, харыысалгалыг болур деп чүүлдү чогаал угаадып турар.
Оон аңгыда, каратэ маргылдаазы болуп эрткен. Өөренген, билген чүүлдерин бадыткап, чер алыр дээш кижи бүрүзү кызар. Аңаа 15-16 харлыг уруглар аразынга ийиги черге төлептиг болдум. Ада-ием дыка өөрээн.
Удавас семинар болур. Ол дээрге каратэниң бир шылгалдазы. Аңаа билген арга-шимчээшкиннерни чазыг чок кылыры болур.
Белеткел үези-даа бол, агаарлаар, ойнаар, авамга дузалажыр үени база тып алыр мен. Дыштанылгам эки, хөглүг, ажыктыг эртип тур, ынчалзажок өөрениксеп, эштеримни, башкыларымны көрүксей бээр-дир мен.
Мындыг үлегер домак бар: «Ажык чок дыштанылга ажылдан артык шыладыр». Ынчангаш шын дыштанырыр чугула.

Ай-Кат УШЛАН.

#сылдыскачагаалар
#уругларбижиптур
#сылдысчыгашсолуну

Меню