«Черниң шагы» акция

Март 27-де Тывага «Черниң шагы» Бүгү-делегей акциязы болуп эртер
Черниң шагы акция дээрге бөмбүрзектиң келир үезинче сагыш салып, бир шак иштинде сайгылгааннарны өжүреринче кыйгырыг болур.

Бир дугаар ындыг хүннү Бүгү-делегейниң черлик бойдус фондузу 2007 чылда Сидней (Австралия) хоорайга эрттирген. 2008 чылдан эгелеп-ле ук бодалды өске чоннар база деткип, калбарып, чыл санында эртер экологтуг акция болу берген.

Тыва Республика бо чылын тос дугаар чыл «Черниң шагы» акцияга каттыжып турар. Ол хүн бүдүн делегей чырыкты бир шак ишти өжүрүптерге безин, кижилерниң талазындан долгандыр хүрээлелге улуг хумагалал болур.

Март 27-де (субботада) 19.00 шакта Кызыл хоорайның Аныяктар сесерлиинге «Черниң шагы» акцияга тураскааткан солун концерт, флешмоб болгаш «Медерелдиң оюну» викторина болуп эртер. А кежээкиниң 20.00 шактан 21.00 шакка чедир Аныяктар сесерлииниң сайгылгааннарын өжүрери көрдүнген.

Ол ышкаш ол-ла үеде республикада албан черлериниң архитектура-каасталгалыг чырыктарын өжүрер.

Эргим өңнүктер, силер база «Черниң шагы» экологтуг акцияга каттыжыңар!

#Часземли #акция #экология #Сылдысчыгаш_Солун

Меню