Чоннарның найыралы НИИТИ УЖУРЛАР

Этикет деп сөс “чаңчыл” деп грек сөстен укталган. Ол дээрге өг-бүлеге, хөй-ниити черинге, өске чурттарга сагыыр шуут-ла дүрүмчүдүп каан чурум болур. Ол чурумга кижиниң сөс-домаандан, шимчениглеринден, көрүжүнден эгелээш, кеттинеринге, чемнениринге, ол ышкаш чагаа бижииринге дээш дыка хөй чүүлдер хамааржыр. Национал этикет дээрге кандыг-бир тускай чоннуң бодунуң девискээринге турумчаан дүрүмнерни, чаңчылдарны ынча дээр. Янзы-бүрү чоннарның ёзу чаңчылдары, ужурлары хөөн, күзел, сорулга талазы-биле каттышса-каттышса, делегей чергелиг апарып, нии­ти сагыыр чүүлче шилчий бээр. Ону ниити ужурлар дээр. Кайда ужурлар эки сагыттынып турар болдур, ында кижилер харылзаазы эптиг, ажыл-херек бүдүрүкчүлүг болур. Эптиг-эвилең чорук кандыг-даа чоннарда барык дөмей. Ынчалза-даа чамдык таварылгаларда шуут удурланышкак чүүлдер база турар. Чижээ, Тывага азы Моолга өгге кирген аалчыга баштай шай кудар. Көшкүн, агаар-бойдузу кадыг чоннуң ужуру ындыг. А Европа чурттарында шайны хамык дой доозулганда – эң сөөлүнде эккээр. Тыва кижиге шай манаары халанчыг боору магат. Ам канчаар – ужурну эдерер апаар. Хүндүлүг аалчылар келгенде, тывалар ак-көк кадак, сүттүг шай, а орус чон кырында дус салып каан төгерик хлеб сунар. Индияда аалчыларны чечек-биле аргаан венок-биле, а американнар анаа-ла хол тутчуп уткуур. Тыва улус хүнде чаңгыс катап экилежир, а орус улус үш удаа “Доб­рое утро”, “Добрый день”, “Добрый вечер” деп мендилежир. Тыва улусчу ужурларда бойдуска хамаарылга онзагай черни ээлеп турар. Ол чүл дизе, тыва кижиге бойдус амылыг чүүл кылдыр билдинер. Ынчангаш тайга-таңды, хем-далай ээзи дээн чижектиг чончу билиишкиннер ам-даа бодунуң амылыг утка-шынарын чидирбээн.

Ооң-биле чергелештир моол, хакас, алтай чоннарда база-ла ындыг: оран-таңдыдан, ай-хүнден, дээрден кежик дилээр, оларны сүзүглээр, оларга чалбарыыр. Чемниң дээжизин ынаар өргүүр, тускай ёзулал кылыр. Аржаан суглуг черге барган тыва кижи кажан-даа ооң бажынче халывас, арта баспас, ооң чанын бокталдырбас, саваң-биле чунмас. Чунар сугну аңгы савага кудуп алыр. Ол база этикет-дир. Орус чоннуң чаңчылы бир тускай. Чижээ, орустар чечектерни хөлчок чарашсынар, оларны тарыыр, ажаар, өске улуска белекке бээр. Чарашсынган чечээн чула соп алгаш, чыттаар. А тывалар ындыг эвес. Чечекти чеже-даа чарашсынза, чула сокпас, белекке бербес чораан. Чүге дизе ол амылыг, чула соптарга, бичии болгаш өлүп каар. Чечек бодунуң оңар үезинге чедир чурттаар ужурлуг.

“Кижи төлү каяа-даа чоруур, куш төлү каяа-даа ужар.” Ынчангаш ниити ужурларны сагыыры каяа-даа албан апаардыр.
«Улусчу ужурлар» Г. Д. Сундуй.
Чурукту интернеттен алган.
#Чоннарныңнайыралы #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню