«Чоннуң сүлдези» 5 дугаар школада

Бо хүн март 10-да «Чоннуң сүлдези» төлевилел Кызылдың 5 дугаар гимназиязынга аалдап четкен. Ук төлевилел Тыва үндезин культура төвүнүң эгелээшкини-биле боттанып эгелээн.
Ужуражылгага Тываның алдарлыг артистери, хөгжүмчүлери, хөөмейжилери, мөгелери болгаш лама башкы 6, 7, 8 класстың өөреникчилери-биле ужурашкан.

Аалчыларның аразында ук школаның доозукчулары Тываның Күчүтен мөгези Эрес Кара-Сал, кожуун чергелиг Арзылаң мөге Буян Сүктер, Тываның Алдарлыг артизи Аян Ширижик барынга уруглар чоргаарланып турганы билдингир. Олар школага өөренип чораанын чугаалап, ада-иезин, башкыларын эки дыңнаарын болгаш өөредилгеден дашкаар бир-ле чүвеге сонуургалдыг чоруурун уругларга чагаан.

Камбы-лама эргелелинден Чиңгис башкының үш аяк дугайында угаадыглыг чугаазын уруглар дыка сонуургаан: «Кижиниң кичээнгейин чарык, хирлиг, доңгайтыр каап каан 3 аякка дөмейлээр. Чарык аякче чеже-даа шай кударга, чарык черинден төктүп каар болгай. Ынчангаш кичээнгей чок дыңнааны дег, бир кулаандан киргеш, бир кулаандан үне бээр дээни ол. Хирлиг аякка шайны кудуп-даа кагза, шынарын чидириптер. Ол дээрге чеже-даа дыңнап, көрүп олурза, өскээр чардыгып, өске чүве бодап олурарындан билип албааны. Доңгайтыр каап каан аякче шай кударга куттунмазы дег, удуп чыдар азы кулаанда кулактааш (наушник) кедип алган, чүнү-даа дыңнавайн олурары. Чүве чедип алыр дээн кижи бодунуң талазындан улуг күжениишкинни үндүрер. Ынчангаш силер база үш аякка дөмейлежи бербеңер, уруглар» — деп чагаан.

– Амгы үениң чаштары келир үевис, салгалывыс болгай. Бистиң кол сорулгавыс – тыва езу-чаңчылдарны, оюннарны, хөгжүм херекселдерин болгаш төрээн дылын утпайн, хүндүлеп, чоргаарланып чоруурун сагындырары. Ол ышкаш эрте чаштан эгелээш-ле спортка, уран чүүлге хандыкшылды отурары. Бичии уругларга үлегер-чижек болуру-биле төлевилелде ат-алдарлыг, чедиишкиннерлиг, билдингир кижилер киржип турар» – деп Тыва Республиканың чоннуң хөөмейжизи Андрей Монгуш чугаалаан.

6 «а» класстың өөреникчилери Сайын-Белек Сандый, Күдер Бегзи, Эртине-Доржу Оюн чаңгысклассчылар ужуражылганы онза сонуургааннар. Ам-даа мындыг хемчеглер болур болза күзелдии-биле келирин илереттилер. Кайызы-даа үш аяк дугайында башкының угаадыын бир дугаар дыңнап, дыка сонуургаанын чажырбадылар. Олар шупту хүреш секциязының, хөөмей-сыгыт бөлгүмүнүң киржикчилери.

5 дугаар гимназияның тыва дыл башкызы Алефтина Байыр-оол төлевилел дугайында бодалын үлешти.
– «Чоннуң сүлдези төлевилел аныяк-өскенге дыка-ла эки эгелээшкин. Чүге дизе аныяктарның боттарының сонуургаар артистери, хөөмейжилери, спортчулары турар болгай. Бир эвес амдыызында чок-даа болза, мындыг ужуражылгаларда тыптып кээп болур. Оларның овур-хевирин, сүр-күчүлүүн, талантылыын көрүп алгаш, «мен база ындыг болуйун» деп күзел оларга оттуп келири магат. Ужуражылгада келген өөреникчилерниң аразында хүреш секциязы, хөөмей-сыгыт бөлгүмү барып турар өөреникчилер база бар. Чаш ажы-төлдүң келир үеде мөзү-бүдүжү хевирлеттинеринге дыка-ла дузалыг деп көрүп тур бис. Уругларны сонуургап турарын көрүңер даан. Бо олурар хөй уругларның аразындан 10-даа кижиге эки эгелээшкинни оттурган болза, улуг чедиишкин деп санаар бис.

Төлевилел бо хүнге чедир республиканың 15 кожууннарынга чедип, муң-муң уруглар-биле ужуражылгаларны кылган. Эртен Кунгуртугже ооң соонда Тожу кожуунче чоруурун планнап турарлар.

#культуратувы #тыва_төп #чоннуң_сүлдези #төлевилел #чоннун_сүлдези #республика_толевилел
#хөөмей #5_гимназия #Сылдысчыгаш_Солун

Меню