«Чурагай кичээлдери» уламчылап турар

Ыраккы Каа-Хемниң 1 дугаар школазынга «Чурагай кичээли» болуп эрткен. Амгы үениң технологияларын, программированиени уругларга сонуургадып, өөредири-биле «Чурагай кичээлдери» удаа-дараа болуп турар. Мооң мурнунда кичээлдерге «Программирование», «Кылымал угаан» деп темаларны уруглар эрткен. Бо удаада «Башкарыкчы чок транспорт» ажык кичээл 7 «е» класстың өөреникчилеринге болган.

Уруглар видеокичээлди улуг сонуургал-биле дыңнап, билип алыксаан айтырыгларынга харыыны ап турдулар. Ылаңгыя оолдарның бичии-даа чүве эрттирбейн билип алыксааны илдең.

Школаның информатика башкызы Лариса Ховалыг: «Бо хүнден эгелеп Бүгү-делегейде «Чурагай» ажык кичээлдер болуп эгелээн. Бо удаада «Башкарыкчы чок транспорт» деп темага кичээлди Яндекс кампания кылып белеткээн. Уруглар башкарыкчы чок машина канчаар тургустунганын, чүнүң дузазы-биле долгандыр шаптараазыннарны билип кааптарын болгаш канчаар башкарарын билип алганнар. Черле ук кичээлдерниң темалары янзы-бүрү болгаш, чыл санында нарыыдап кел чыдарын эскерер. А уругларның сонуургалы улгадып олурары эки»

Чедиклассчылар кичээл соонда өөренген билиин хынап, тренажерда тест хевиринге бердинген айтырыгларга харыылааш, сертификаттарны алганнар. Эки баллга харыылааннарның бирээзи Павлов Павел.
— Башкарыкчы чок машина кылыр дээр болза сенсорлар, камералар, радарлар болгаш оларның шуптузун анализтээри-биле улуг күштүг компьютер херек деп билип алдым. Бир эвес кижилер ындыг машиналарны хөйү-биле хереглеп, садып алыр аргалыг апаар болза, тывага база чедип келир деп бодаар мен – деп чугаалады.

– Бо хүн кичээлге башкарыкчы чок транспорт деп чүл дээрзин өөренип турдувус. Амгы үеде башкарыкчы чок боду чоруур автомобильтер тыптып келген. Янзы-бүрү датчиктерниң дузазы-биле башкарлып турар. Ынчангаш орук шимчээшкининиң өске киржикчилеринге болгаш пешеходтарга айыыл чок. Информатика кичээли дыка солун, а «Чурагай кичээли» оон-даа солун – деп Айдыс Сарыглар чугаалаан.

«Чурагай кичээлдеринге» программированиени, амгы үениң технологияларын уруглар сонуургап, келир үеде программист мергежилди шилип алыры-биле өөредип турар. Тывада чугула хереглеттинип турар мергежилдерниң бирээзи ол.

#УрокЦифры #Чурагайкичээли #Каа_Хем #Сылдысчыгаш_Солун

Меню