Чуруттунарынга ынак

Аэлла Монгуш — Тываның лицей-интернадының 6 «а» клазының тергиин өөреникчизи. Ооң чуруттунарынга сонуургалдыын авазы, ачазы эскергеш, уруун деткип, 2-ги класстан тура, Кызылдың Надя Рушева аттыг уран чүүл школазының чурулга салбырынче өөредип киирген. Аңаа 4 чыл өөренген.
Чурулгадан аңгыда дылдарга хөлчок ынак. Орус дыл, англи дыл эртемнеринге олимпиадаларга идепкейлиг киржип, шаңналдыг черлерни ап турар.
Аэлла бичии 7 харлыг Вова деп дуңмалыг. Ол – Кызылдың 15 дугаар лицейиниң 1-ги классчызы. Чаа-ла школаже өөренип кирген дуңмазын номчуп, бижип өөредип-ле турарынга ынак. Билбейн барган чүүлүн башкылар дег катап-катап тайылбырлап көргүзер. Ооң соонда, чуруттунуп кириптерлер. Аэлла комикс, аниме чуруурунга ынак. Чурулга үезинде ону эскерер болза, персонажтарының аажы-чаңын база өттүнүп олурар боор.
Салым-чаяанныг уруунга авазы, ачазы планшетти садып берген. Аңаа ол чуруктарны чуруп, уруглар солуну «Сылдысчыгаштың» арыннарында чуруктарны кылып турар.
Аэлла – республика болгаш Россия чергелиг чурук мөөрейлериниң шаңналдыг черлериниң эдилекчизи.
Өг-бүлениң улуг уруу ада-иезиниң дузалакчызы болган. Ол дуңмазы уруглар садынга турда, кежээ боду баргаш, бажыңынче ап алыр турган. Авазы, ачазы ажылдааш кээрге, бажыңының ишти арыг-силиг, чаагай чем белен турар. Ооң эң-не ынак кылыр чеми – шаурма. Ажы-төлү шупту чүүлдү кылып билир кылдыр өзүп кээрге, ада-иеге дыка-ла өөрүнчүг боор аа?!
Өзүп келгеш, иллюстратор азы мультипликатор болуксаар. Албан күзелим чедип алыр мен деп сорулгалыг.
Бичии-ле хостуг үе тыптып келзе, номчуттунарынга ынак. Амгы үеде номчуп турар номунуң ады – «Ходячий замок».
Удавас хуулгаазынныг, чараш Чаа чыл байырлалы келир болгай. Бичии чурукчувус – Аэлла чаңгыс класста өөренип турар эштеринге, авазы, ачазы, думазынга болгаш чоок улузунга экилерни йөрээп, Чаа чылды эки уткуурун күзээн.Алдынай Саая
Чуруктар Буян Ооржактың.

Меню