Чыргакыда уругларның чайгы дыштанылгазы

Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыргакы сумузунуң ортумак школазының чанында Челээш аттыг уругларның хүндүскү дыштанылга лагериниң бирги сезону бодунуң ажылын июнь 4-тен эгелээн.

Бо хүннерде лагерьде 50 уруглар чайгы дыштанылгазын ажыктыг эрттирип, эш-өөрү-биле ойнап-хөглевишаан, чаа чүүлдерни база билип өөренип ап турарлар. Тургустунган план езугаар дыштанып турар уругларга солун болгаш өөредиглиг хемчеглерни чорудуп турар. Шак ынчалдыр июнь 6-да Чадаананың төп библиотеказынче уруглар экскурсиялап, Пушкинниң төрүттүнген хүнүнге тураскааткан викторинага идепкейлиг киришкеш, чигирзиг белектер-биле шаңнатканнар. Оон аңгыда Барыын-Хемчиктен чонга ачы-дуза чедирер төптүң волонтерлары лагерьде дыштанып турар уругларга аалдап кээп, ойнаарактарны белек кылдыр берип, ажы-төлдүң сеткилин өөрткен.

Лагерьде дыштанып турар уругларга школа мурнунда белеткел кичээлдерни эге класстар башкылары – лагерьниң кижизидикчи башкылар Донгак Ч.К., Донгак А.О. олар эрттирип турарлар. База ол ышкаш психолог башкы Ооржак О.О. уруглар-биле бот-тускайлаң болгаш бөлүктеп ажылдарны чорудуп турары онзагай болгаш уругларга дыка ажыктыг болуп турар.

Июнь 12, Россия хүнүнде, «Челээш» (Радуга) лагериниң уругларынга янзы-бүрү хемчеглерни организастап эрттирген. Бо ыдыктыг байырлалывыска таарыштырган чуруктар мөөрейи, «Россияның соңгалары» деп аттыг акция болгаш флешмобка уруглар улуг сонуургал-биле идепкейлиг киришкеннер.

Малина СОЛУН-ООЛ.

Меню