Дүн-хүн чок ажылдаар уруглар сады

Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг сумузунда «Хүнчүгеш» уруглар сады дыштаныр дүн-хүн чокка ажылдап эгелээр. Аңаа малчын өг-бүлелерниң 3-6 харлыг уруглары пондельниктен пятницага чедир туруп болур. Неделя төнчүзүнде чанар уругларны школа автобузу-биле суурларже чедирип, ада-иезинге хүлээдип турар кылдыр ажылды организастап кылган. Кожууннуң кайы-даа суурунда чурттап турарлар Хүнчүгеш уруглар садынче кээп болур аралыг апарган. Ажылчын неделяның эгезинде уругларны база-ла кыштагларны, суурларны кезип тургаш, хүлээп алыр. Кандыг-даа үе тургустунуп келир болгай, уругларны дыштаныр хүннерде ап шыдавас болза, баш бурунгаар сагындырып каарга, ол хүннерде башкылар ажылдаарынга беленин дыңнаткан. Уругларны хүлээп алырда эмчи шилчилгезин садиктиң бодунга, эмчилер келгеш көрүптер эптиг арганы малчыннарга тургускан. Дүн-хүн чокка ажылдаар садикте хөй чылдарда ажылдап чоруур арга-дуржулгалыг башкыларны хаара туткан.
#Бай_Тайга #Кызыл_Даг #Хүнчүгеш #уругларсады #малчыннар #Сылдысчыгаш_Солун

Меню