ДЕСПИДЕ ЭЪТ (тоол)

Ховуга деспиде Эът чыдып-тыр эвеспе. Ол Эътке Бөрү маңнап чедип келгеш:
– Мен сени чиир кижи мен, Эът – деп-тир. Деспиде Эът чыткаш:
– Мени чиириң кай баарыл. Мен деспиде чыдыр мен. Харын дүгде ийи кожактыг Бызаа чор, Оларны барып баштай чип албас сен бе? – деп-тир. Ону дыңнааш, демги Бөрү Бызааларга чедип келгеш:
– Силерни мен чиир кижи мен! – деп-тир.
Бызаалар тургаш:
– Бис чыраалаар Бызаалар бис, бисти чиириң кайын астыга бээр деп, баштай бисти чырааладып албас сен бе? – деп-тирлер.
Бөрү ийи Бызааның бирээзин мунуп алгаш, бирээзинге даянып алгаш, чырааладып-тыр эвеспе. Кожактыг бызааларны чырааладыры багай боорга, Бөрү кожаан үзе тыртып алгаш, чырааладып турган. Чыраалаарынга таалааш, Бөрү удуй бергеш чайлып каап-тыр. Бызаалар маңнажып чоруй барып-тырлар.
Бөрү оттуп кээрге, Бызаалары чок бооп-тур.
Бөрү катап-ла демги деспиде Эътке чедип келгеш:
– Деспиде Эът, мен ам-на сени чиир мен – деп-тир.
– Чиириң астыга бээр эвес, мен деспиден үнүп кай баар мен. Харын дүгде малгашта киженниг аът дүже берген чыдыр. Ону барып чивес сен бе? – деп, Эът чугаалап-тыр.
Бөрү ону дыңнааш, «Шынап-ла» дээш чоруп каап-тыр. Бөрү чедип кээрге, шынап-ла малгашта аът дүжүп калган чыдып-тыр.
Бөрү тургаш: «Сени мен чиир мен, Аът» — деп-тир.
– Чиириң кай баар. Малгашка канчап мени чиир сен, баштай мени малгаштан уштуп ал даан – деп-тир.
Бөрү аътты малгаштан уштуп алгаш:
– Ам-на сени чиир мен, Аът – деп-тир.
Аът тургаш:
– Чиириң кай баарыл, баштай мээң киженим адырып алгаш чи даан – деп-тир.
Бөрү аъттың киженин адырып чыдырда, демги Аът Бөрүнүң бажын чара депкеш, маңнап чоруй барып-тыр оо.
Бөрү шак ынчалдыр деспиде Эътке мегеледип алган чүве-дир.
МАТПААДЫР К-1991
Чурукту интернеттен алган.
#Сылдысчыгаш_Солуну
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню