Эйлиг-Хемниң эң-не улуг свеклазы уруглар садында

Эйлиг-Хемниң уруглар садының кижизидикчи башкылары суурнуң эң-не улуг свеклазин деңзилээн. Баш бурунгаар дыңнадып турары-биле алырга, эң-не улуг, 2кг 400, свекла уруглар садының дүжүдүнде бар болган.

Меню