Эки дыштанган мен

Экии, ынак солунум «Сылдысчыгаш»!
Мээң адымны Алиана дээр. Мен Кызылдың дугаары 3 школазының 1-ги клазын дооскаш, ам бо чылын 2-ги классче өөренип кирдим. Мен авам, ачамның чаңгыс, чассыг уруу мен. Чайгы чылыг хүннерде авам, ачам, оларның эштери база уруглары, бистер, чараш черлер кезип, агаарлап, эки дыштандывыс.
Дыштанылга үезинде школамны, башкыларымны, эштеримни сакты бээр-дир мен. Башкым адын Елена Юрьевна Базуева дээр. Ол биске дыка ынак. Арын-шырайындан кезээде-ле хүлүмзүрүг ыравас.
2-ги классчы апаарга кылыр онаалгалар эрткен чылга бодаарга, бичии нарыыдап келгенин эскердим. Ынчалза-даа эки өөренир-ле болза, бергелер чок болур деп бодаар мен. Чаа өөредилге чылында чүгле 4-5 демдектерге өөренириңерни күзедим, өңнүктер!

Алиана Донгак,
Кызылдың дугаары 3 школазының 2 «б» клазының өөреникчизи

#детипишут #уругларның_чагаалары #сылдысчыгаш_солуну

Меню