Экии, Сылдысчыгаш!

Мени Айдана Ооржак дээр. Солуннуң номчукчуларының төөгүлерин ночуп ора, мен база эрткен-даа бол, чайгы дыштанылгамны кайы хире эрттиргенимни бижип, сонуургадыйн.
Чайның башкы айында суурже кырган-авам, кырган-ачам сугже дыштанып чораан мен. Оларга дузалажып, огородунда ногаа аймаан суггаржып, инек-бызаазын хайгааражып турган мен.
Суурдан келгеш ада-ием, дуңмам-биле Красноярск хоорайже дыштангаш келдивис. Хоорайның улуг, чараш деп чүвезин! Аянныг агаарлааш чанып келдивис.
Чайгы дыштанылгам мооң-биле доозулбаан. Тывавыстың база бир чараш хөлү Төре-Хөлге эштип, ойнап-хөглээн бис. Соонда, Арголик деп аржаанга база чордувус. Төрээн черимниң арыг агаары, ногаан чараш бойдузу, ак-көк дээриниң кайгамчык деп чүвезин!
Школачыларның күскү дыштанылгалары эгелээн. Чайгы дыштанылгамда дег, ада-иемге дузалажып, бажың ажылын кылчып, школага өөренген чүүлдеримни эки катаптаар деп шиитпирлеп алдым.

Айдана Ооржак,
Кызыл хоорайның 16 дугаар лицейиниң 6-гы клазының өөреникчизи.

#сылдыска_чагаалар #уругларбижиптур #детипишут #сылдысчыгаш_солуну

Меню