Экии, Сылдысчыгаш!

Бис күскү дыштанылгавыста номчуттунуп, бажың ажылын кылып база кырган-ававыска дузалажып турар бис. Дүүн кырган-авам сугнуң бажыңынга тараа хооргаш, дээрбеге хоюглап, тыртып хүнзедивис. Кырган-ававыс биске тараа дугайында солун чугааларны чугаалап берип турда, бир хумуң тарааны тыртып доозупканывысты билбейн барган бис.
Дээрбе деп чүл, ону канчаар ажыглаарын билбес уруглар-даа бар боор. Видео, чуруктарны сонуургаттывыс, өңнүк!

Эртине Шожунчап, Августин Маадыр, Н. С. Коңгар аттыг Бай-Тал ортумак школазының өөреникчилери.

#сылдыска_чагаалар #письмадетей #сылдысчыгаш_солуну

Меню