Эштип өөренип алдым

Экии, ынак өңнүүм Сылдысчыгаш!
Мээң адымны Байза Ондар дээр. Кызылдың дугаары 5 школа-гимназиязының 8-ки классчызы мен. Школадан аңгыда, немелде өөредилге чери «STAREnglish17» школазынче барып, англи дылды өөренип турар мен. Ында Бади, Эмма башкыларывыс бистерни англи дылга өөредип, быжыг билиглерни берип турар. Бо чайын өөренип турар школавыстың мурнундан эштерим болгаш башкыларым-биле Сочиге барып, лингвистика лагери «Salamanca»-га дыштаныр аргалыг болдувус.
Бичии дуңмам болгаш авам, ачам мени Красноярск хоорайның аэропортундан «Эки дыштаныр сен оглум!» деп чылыг сөстери-биле үдепкеннер.
Красноярскиден Москвага чедир ужар-хемеге чорааш, соңгадан булуттарны чарашсынып, хоорайларны кырындан көөрге, тускайын онзаладым.
Москвадан Сочиже улаштыр-ла чоруп каан бис. Аңаа баргаш, бассейниг корпуска чурттаар өрээл ап алган бис. Швед улустуң кухнязынга чемненип турдувус.
Эштерим-биле бассейн, аквапарк болгаш Кара далайга эштип турдувус. Эң-не солун чүүл – аңаа эштип өөренип алдым. Лагерьге хөй эштерни тып алганым өөрүнчүг. Олар кезээде хөглүг, баштак чоруурлар. Кежээниң-не янзы-бүрү темаларга мөөрейлер болур турган. Бир кежээ «Mister & Miss Salamanca» мөөрейинге «Ягода малинканы» ырлаарымга, чыылганнар мээң үнүмнү чарашсынып, адыш часкаашкыннары-биле деткидилер. Түңнелинде «Mister Salamanca» деп атка төлептиг болдум.
Чанар үевис кээрге, лагерьден чоруксавайн турган мен. Мээң өөренип турар англи дыл школазынче кээп, келир чайын Сочиже дыштанып баалыңарам, өңнүктер!

Байза Ондар,
Кызылдың дугаары 5 школа- гимназиязының 8-ки классчызы

#уругларның_чагаалары #сылдысчыгаш_солуну

Меню