Февраль 4 — Делегейде рак аарыгларынга удур хүн!

Ук хүннү «Онкологтуг аарыгларга удур Бүгү-делегейниң эвилели» тургускан. Амгы сайзыраңгай үеде база бир коргунчуг аарыгның бирээзи рак дээрзин билип ап, кадыкшылынче кичээнгейни салзын дээш бо хүннү кылган. Онкология аарыгларын болдурбазы-биле баш бурунгаар хемчээн алыры чогумчалыг. Эрте билдине берген тудум, эмнээшкин чедиишкинниг болур. Чыл санында кадыын хынадып ап турары чугула.
#ВсемирныйденьПротиврака #Кадыыңкамна #Сылдысчыгаш_Солун

Меню