Хүндүскү дыштанылга лагериниң ийиги хүнүнде

Чөөн-Хемчик кожуунда «Буянныг» хүндүскү лагерь ажылдап эгелээн. Дыштанылганың ийиги хүнүнде уруглар боттарының отрядтарын таныштырган. «Бистиң тергиин отрядывыс» деп темага таныштырылганы уруглар чогаадыкчы көргүскен. Оон аңгыда шимченгир оюн-тоглаага чаштар идепкейлиг киришкен. Уруглар скульптор болурун база шенээн. Хүндүскү лагерьге ийиги хүн башкыларның киржилгези-биле кедергей солун эрткен. Башкылар уругларның сонуургалын оттуруп, чаштарның спортчу хей-аъдын көдүрген.

Меню