Холдан кылган ажылдарга делгелге

К.И. Чуковский аттыг уруглар ном саңы декабрь айның 1-ден 10-га чедир харык-шинээ кызыгаарлыг уруглар аразынга холдан кылган ажылдарга «Роботтар делегейи» деп делгелгени организастаан. Аңаа Кызылдың дугаары 4 школазының өөреникчилери Саян Ооржак, Дарый Донгак, Сайын-Белек Ооржак идепкейлиг киржип, шаңналдыг черлерге төлептиг болганнар. Өөреникчилерин Солаңгы Кара-ооловна Биче-оол, Чайзатмаа Шагдыр-ооловна Ооржак, Людмила Дондуковна Төгүс-оол белеткеп, оларны деткээннер.

Меню