Хоочунга Март 8-биле манавааны белек

Тывада 55-ки даг-адыгжы бригадазы Март 8 байырлалын уткуштур хөгжүмнүг байырны Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну Наталья Ивановна Масловага чедирген. Хоочуннуң чурттап турар бажыңының соңгазының караанга 55-ки бригадтың хөгжүмчүлери дайын үезиниң болгаш өске-даа аялгаларны диңмиттиг ойнааннар. Хоочун соңга караандан холун чайбышаан, сагыш-сеткилдиң көдүрлүүшкүнү-биле хөгжүмнүг байырны көрген. Бодунуң мурнундан манавааны өөрүнчүг белек сөңнекчилериниң ажыл-ижинге чедиишкиннерни, эп-найыралдыг, демниг чоруурун чагаан.

#март8 #АдачурттуңУлугдайыныныңхоочуну #хөгжүмгүшбайыр #Сылдысчыгаш_Солун
Меню