ИЕ КАРАА ЧЫМЧАК

Экии, хүндүлүг «Сылдысчыгаш» база номчукчу!
Мени Айлуна Ооржак дээр. Саглы ниити билиг школазының 5-ки клазының өөреникчизи мен. Силерге ынак авамның дугайында сонуургадып бижиптейн.
Булут аразындан хүн караа чылыг,
Чон аразындан ие караа чымчак.
Авамның адын Аймира Өпей-ооловна Саая дээр. Ол суурувустуң школазында ажылдап турар. Авам — үш ажы-төлү, бистерниң, сургакчывыс, чөленгииживис. Авамны аныяк үлегерлиг ава деп бодап турар мен. Чүге дизе ол суурда болуп турар янзы-бүрү маргылдаалар, мөөрейлерге идепкейжи киржип, хөй-ниити ажылдарда улуг үлүг-хуузун киирип турар.
Авам — дузааргак, ажык сеткилдиг, кээргээчел, сагыш човангыр, ажылчын-кежээ кижи.
Кежээлерде бистиң-биле кады олуруп алгаш, саазыннардан аңгы-аңгы ойнаарактарны, открыткаларны, дустуг далгандан дүрзүлерни кылырын, аргыыр, даараа­рын, тыва улустуң шаандан бээр ойнап чораан оюннарынга өөредир. Бисти удударда, солун шүлүктер, тоолдар номчуурунга ынак. Ажы-төлү, бистер, дээш кызып чоруур ававысты дыка үнелээр бис. Частың башкы чараш байырлалы – Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүн таварыштыр аас-кежикти, кадыкшылды сеткилимниң ханызындан күзедим! Аваларны хүндүлеңер, өңнүктер!
Айлуна Ооржак, Саглы ортумак школазының 5-ки классчызы.
Меню