Интернетке айыыл чок чоруктуң алдын дүрүмнери

*Интернетте танывазың кижилер-биле ужурашпа.

*Интернетте эвилең-ээлдек эвес улус-биле чугаа кылба.

*Ынчангаштың бодуң база — кымны-даа хомудатпа.

*Билдинмес азы багай, коргунчуг чүве көрүп кагзыңза, улуг улуска дүрген көргүзүп, чугаала. Олар дораан шиитпирлептер.

*Интернетте «Троллялар» деп кижилер бар. Оларның-биле өңнүктешпе.

*Каржы сөстер сөглээр болза оларның сайтызындан үне бер. Олардан мелегейлер чок дээрзин утпа.

*Бо дүрүмнерниң шуптузун кезээде сагып турар болзуңза, кандыг-даа багай чүве болбас деп билип ал!

Эштериңге база дамчыт!

#Безопасныйинтернет #интернеттиңалдындүрүмнери #айыылчокинтернет

Меню