Интернетти эвээш ажыглаары

Ам бо үе шаг аайы-биле, хүн бүрүде чуртталгада интернет «аараан» кижилер саны көвүдеп турар. Оларның хөй кезии элээди уруглар болуп турар.
Чаш хар назылыг уруглар безин, улуг кижиниң деңнелинде интернет четкини ажыглап, соталыг телефон, смартфоннар, компьютерден чарылбайн, ооң-биле дыка хөй үени эрттирип турар болгай.
Интернет-биле хөй үе эрттирери элээди уругларга дыка хоралыг. Интернеттен салдык чок апаары, ону өй шаанда өжүрүп шыдавазы, аарыг-биле дөмей апаары болур. Ооң эки талалары база бар.
Ада-иелер! Уругларыңарны чажындан тура өскээр чардыктырбайын, үени шын ажыглап билир кылдыр өөредирин кыйгырдывыс!

Меню