Иван Купаланың байырлалы

Иван Купала чай шагның байырлалы болур. Кижилер чайның эң чылыг болгаш эң узун хүннеринге амырап, бойдустуң эң бышкан үезин мактап байырлаар. Прибалтика улустары (латыштар, литовтар, эстоннар) бо байырлалды лиго, а украиннер-биле белорустар Иван Купаланың кежээзи деп адаар.
Иван Купаланың байырлалын июнь айның 23-тен 24 дүнүнде эрттирип турган болза, ам григориян календарь-биле июль 7-ниң хүнүнде демдеглеп турар. Тоолчургу чугаа-биле, ол дүне чылбыга кадайлар чаңгыс черге чыглыр. Ынчан үнелиг даштыг черге папоротник өзүп кээр, а хамык оът-сиген ол дүне эм шынарлыг апаар. Латвияга ол кежээ аныяктар дуб будуктарындан, а белорустар черлик чечектерден бөрт аргып алгаш, сугже салдадып бадырыптар.
Дүн дүжүп кээрге, кижилер улуг одаг кыпсып алгаш, ону арта халыыр, хаак-биле өрүп, чечектер-биле каастап каан чайганыыштарга чайганыр.
Бо хүн тараачыннар саглайтыр өзүп келген садтарын, огородтарын, шөлдерин эргий кезип кылаштажып, ырлажып, хөглээр, амданныг суксун ижип, ыштаан быштак чиир.

Г.Д. Сундуй
Улусчу ужурлар

Меню