Июнь 12 – Россия хүнү. Күрүнениң эң кол байырлалы.

Россия хүнүнүң эң-не кол утказы – күрүнениң хамаатыларының амыдырал-чуртталгазының чаагай чоруу, оларның ажыл-ижиниң, эртем-билииниң чедиишкиннери, күзел-чүткүлүнүң боттаныышкыны.
Россия — хөй национал күрүне. 180 ажыг улус боттарының эрте-бурунгу девискээринде чурттап, улуг күрүнениң чарылбас кезии бооп чоруурлар.
Байырлалдың төөгүзү 1994 чылда Борис Ельцинниң июнь 12-ни «Россияның күрүне бот-догуннаашкынының дугайында декларацияны» хүлээп алган хүнү кылдыр демдеглээриниң дугайында айтыышкынынга ат салганындан эгелээн. Ынчалза-даа 2002 чылга чедир чон Россия хүнүн «Бот-догуннаашкын хүнү» деп адап турган.
1998 чылда Борис Ельцин июнь 12-ни долгандыр чоруп турган будулгаазынныг бодалдарны соксадыры-биле ол хүннү «Россия хүнү» деп адаарын саналдаан. Байырлал 2002 чылдың февраль 1-де, Күш-ажыл кодекизиниң дүрүмү күш кирип турда, «Россия хүнү» чаа адын албан-езузу-биле алган.
Россияның девискээринде 180 ажыг аңгы-аңгы омак-сөөктүг чоннар чурттап турар. Ол — делегейде күчү-күштүг чурттарның бирээзи.
Күчүлүг Улуг Россияның хүнү-биле, хүндүлүг өңнүктер!
Россия делгерезин! Бурунгаар, Россия! Бурунгаар, Тывам!

#ДеньРоссии #Россияхүнү #Спраздником #Сылдыссчыгаш_солуну

Меню