Июнь 22 — Сактыышкынның болгаш кажыыдалдың хүнү

Сезен чыл бурунгаар июнь 22-де эртенгиниң 4 шакта немец-фашистиг Германия Совет Эвилелинче оор езу-биле халдап кирген. Ол хүнден эгелээш, Совет Эвилели биле фашистиг Германияның аразынга 1418 хүннер болгаш дүннер иштинде (4 чыл) үргүлчүлээн Ада-чурттуң Улуг дайыны эгелээн. Бистиң өгбелеривис деңнеп четпес аар өртек-биле ыдыктыг тиилелгени чаалап ап, келир үениң салгалдарынга тайбың-чаагай чуртталганы сөңнээн. Ынчангаш июнь 22-ни сактыышкынның болгаш кажыыдалдың хүнү кылдыр доктааткан.

#деньпамятиискорби #22июня #сылдысчыгаш_солуну

Меню