Кадыкшылга хоралыг чемнер

Кижиниң кадык болуру – ооң хүн бүрүде чип турар аъш-чеминден дорт хамааржып турар. Өзүлде үезинде уругнуң организминге янзы-бүрү витаминнерни аъш-чем таварыштыр алыр. Шын чемненири – уругнуң дурт-сын өзүлдезинге, хан-дамырының эргилдезинге, күш-шыдал сайзырадылгазынга, карактың эки көөрүнге, психиктиг өзүлдезинге чугула черни ээлеп турар.

Бичии уругларның хүн бүрүде чиир ужурлуг чемнери:

1. Эъттен кылган чемнер
2. Балыктан кылган чемнер
3. Сүттен кылган чемнер
4. Дагаа чуургалары
5. Чимис болгаш ногаа аймаа
6. Хлеб болгаш хлеб-булочкадан кылган чемнер, макарондан, янзы-буру крупалар (кашалар);
7. Чигир болгаш кондитерден кылган чемнер
8. Суксуннар

Хоралыг чемнер:

1. Саат ышкаш дайнаар резинка (жевательная резинка) – кижилер дайнаарынга кончуг ынак. Жевачканың тургузуунда янзы-бүрү чигир холумактары, будуктар, чыдын чаагай болдуруп турар ароматизаторларны ажыглап турар. Дыка хоралыг, организмге ыжыктар болгаш диштерни үреп, диштиң кариес деп аарыын тывылдырар.

2. Газтыг соктар. Газтыг соктарның тургузуунда, өң киирер красительдерни, амдан киирер ароматизаторларны, эң-не коргунчуг чүүл – аминокислота (диоксид углерода), чигир колерин (өң киирер будукту) ажыглап турар. Үргүлчү газтыг суксуннарны ижер болза багай салдарны чедирип, гастирит деп аарыгны тывылдырар.

3. «Роллтон», «Бизнес-ланч», «Биг-ланч», картошкалыг пюрелер, чипсылар, кириешки(сухарейлер)
Чипсыларны белеткээрде, дыка хѳй үске быжырып белеткеп турарындан кончуг хоралыг болуп турар. Тургузуунда амдан киирер холуксааларны ажыглап турар. Кириешкилерни «куруг» каллорийлер деп санап турар. Оларны үргүлчү чиир болза, артык кил немеп, семириир чорукка чедирер.

Меню