Камгалал маскаларны шын кедээлиңер!

Уругларны бодунуң кадыкшылын камгалап, арыг-силигни шын сагыырын кыйгырып тур бис.
Бо дүшкүүрлүг үеде аарыг-аржык болдурбазы-биле, бодун шын алдынары болгаш арыг-силигни сагыыры эң кол. Чажыт эвес, кудумчуга-даа, хөй улус чыылган черлерге-даа камгалал маскаларны кетпейн турар улустар бар болгай. Ол кончуг шын эвес! «Менче аарыг кажан-даа келбес»-деп бодалдар-биле частырыгны кылып турар силер!
Камгалал маскаларны шын кедип, ажыглаалыңар!
Кедип алырга-ла камгалал деп бодаар улус хөй болуп турар. Кеткеш, агаар эртер хос чер чок кылдыр дуглаар. Эскерип турарга, чүг-ле аксын дуглап алган кылаштажып турар улус саны көвей. Ол шуут шын эвес! Камгалаар хамаанчок, янзы бүрү микробтарны боттарынче дораан чыпшырып ап турары ол. Үргүлчү солуп турар хөй санныг маскалар чок болганындан, хүнзедир солувайн турар улус база хөй. Шынында 2-3 шак болгаш-ла солуур ужурлуг.

Бо үеде ботка эң улуг камгалал-дээрге кудумчуже үнмези болгаш арыг силигни сагыыры! Кадык болуңар!

Меню