Киберспорт турнири

Декабрь 12, 19 хүннеринде «Тыва Республиканың Баштыңының Кубогу» дээш компьютерлиг спортка маргылдаа болуп эртер.
Бо үеде аныяк-өскенге интернет чокка чурттаары болдунмас апарганын кижи бүрүзү эскерип чоруур болгай. Киберспорт — чаа-ла сайзырап орар спорттуң база бир хевири. Компьютерлиг спорттуң федерациязы 2017 чылда тургустунган.
«Республикавыска компьютерлиг спортка турнир бир дугаар болуп эртери ол. Дыка тускай, өөрүнчүг-дүр. Турнир CSGO, DOTA2 и PUBGMOBILE 3 аңгы компьютер оюннарынга болуп эртер. Аңаа 500-тен хөй ойнакчы киржир. Турнирге чүгле Тываның чурттакчылары ойнап, киржип болур» — деп, Тывада Компьютерлиг спорт Федерациязының вице-президентизи Артыш Тюлюш чугаалаан.
«Акым компьютерге оюннар ойнаарга, артынга көрүп олурар турган мен. Чоорту ону сонуургап, DOTA2-ны ойнап эгелээн мен. Өөредилгемге бичии-даа шаптыктавайн турар деп болур. Ол дээрге кижиниң анаа хоббизи деп санаар мен. Ынчалза-даа компьютерге үр үе дургузунда олуруптарывыска, ада-иевис таарзынмайн-даа баар. Чаңгыс чер-чурттуувус Александр Хертектиң улуг тиилелгезиниң соонда, спорттуң ындыг хевири бар деп чүүлдү бистиң ада-иевис билип эгелээннер. Компьютер оюннары угаанны база дыка сайзырадыр» — деп, Давид Ховалыг чугаалаан.Чуруктар Буян Ооржактың.

Меню