Кижизидикчи башкылар хүнү-биле!

Садикте башкы ышкаш,
Чайы-ла чок кижи кайдал.
Чайгаар боду чаштар- биле,
Сайзанактап ойнай бээрлер.
Сайзааназы сандайында,
Сапошказын дедир кеткен.
Улязы удууйн дээштиң,
Уштунгаштың удуп чыдар.
Колязы кеттинейн дээш,
Колготказын дилеп халаан.
Чолдак-оолу машиназын
Чолаачылап алгыргылаан.
Кулчаназы ава болуп,
Куклазын чөргеп, шараан.
Полиназы кухняда,
Повар мен дээш аъш-чем кылган.
Сыдым-оолу аъттаныпкаш,
Чылгы дозуп киштегилээн
Эльвиразы улус шинчип,
Эмчизи бооп, сыкырткылаан.
Валязы самбырада
Башкы болуп үжүк бижээн.
Анай-Хаак-ла арыг силиг,
Аайланып, аштангылаан.
Кижизидикчи башкы чүгле,
Кичээнгейлиг уругларже,
Келир өйде кымнар боорун,
Кедизин тып көрүп орар.
Чежемейниң шимээнниг бол,
Сеткилинден ойнап турар,
Чаштарынче чиик сергек,
Чаптап, хөглеп кады хүнзээр,
Садиктиң башкыларын,
Чаагай чараш сеткил-биле,
Чаңгыс эртер байырында,
Чалбырааштыг изиг-байыр!!!

Автору Мерген Монгуш.

Меню