«Комендант шагын» сагыылыңар!

Кежээ 22 шактан эртенгиниң 6 шакка чедир назы четпээн оолдар, уруглар кудумчуга, хөй-ниити черлеринге ада-иезиниң үделгези чокка чоруп болбас деп «Бичии уругларның кижизидилгезинге болгаш өзүп сайзыраарынга багай салдар чедирбезиниң» дугайында ТР-ниң 13.07.2019 чылда үндүрген 1489-3 дугаарлыг хоойлузунга үндезилеп, «комендант шагын» тургускан.
ТР-ниң Өөрелилге болгаш эртем яамызы назы четпээн уругларга «комендант шагын» сагыырын кыйгырып турар.

Меню