Космосче ужупсумза!

Шүлүкчү,ыраажы,чогаалчы Снежана Даваа база телевидение кээп турган үеде,2021 чылдың март 30-де,»Тываның энерелдиг чүректери»деп аныяктар шимчээшкининиң даргазы Артыш Монгуш Космонавтика хүнүнге таварыштыр шүлүкчүгеш бижиирин Аганак оглумдан дилээн турган.
Оглум боданып алган,бижиирин негээн,салдым.
Удавас кел чыдар Космонавтика хүнү-биле!!!

Космосче ужупсумза!

Окагайда тылдытайны
Окасынып,кайап көй мень
Ыньа-мыньа чипеккень
Чалаштайын чүү дээль оньу.

Какайин дек комосче
Датытыйа тучунса
Челни,дээлни дээкикий
Деленейни этитинзе!

Дылындан очулгазы.

Космосче ужупсумза!

Октаргайда сылдыстарны
Онзасынып,кайгап көөр мен
Ында-мында чивеңнешкен
Чараштарын чүү дээр ону.

Гагарин дег космосче
Далыйтыр-ла ужупсумза!
Черни,дээрни дээскиндир
Делгемнерни эргипсимзе!

Намгай-оол Аганак,07.04.2021.

Меню