Куштар – медээчилер

Куштар кижиге кедергей дузалыг. Бети дизе агаар-бойдустуң байдалын баш бурунгаар медээлеп бээр.
Чамдык куштарның медээзин көрээлиңер: аганак куш иштиктелзе, дээр чүдерээриниң демдээ; торлаа куш аал чоогунче чызаалаза, дээр чүдерээриниң демдээ; каарган аал коданынче чоокшулап этсе, чаарының демдээ; кускун аал чоогунга куйтулаарга, кижиден когараарының демдээ; сааскан өг чанынга этсе, аалчы келириниң демдээ; шиижектер черге аңдаштанып, довурак буртулатса, изип-каңдаарының демдээ; орук кижизинге эзир азы дас таварышса, чорук чогуурунуң демдээ; хек чүс катап этсе, узун назы назылаарының демдээ; тааннар бөлдүнчүп хүлүрешсе, оларның чылыг чуртче белеткенип турарының демдээ; эжеш дуруяалар таварышса, өг-бүлеге эки чуве болурунуң демдээ.

Г. Д. Сундуй
Улусчу ужурлар
Чурукту интернеттен алган.

Меню