Кырган-ачамга чагаа

Экии, кырган-ачай!
Ырак дээрде сылдыс болуп алгаш, кайы хире чурттап чор сен, кырган-ачай? Мен эки тур мен. Амгы үеде Бай-Тал суурда чурттап, 3 каът школада өөренип турар мен. Силер шаанда дыка-ла берге үелерни эртип, салгалдарыңарга эки чуртталганы арттырып каар дээш, хөй-ле экини кылган болгай силер. Бис амгы үеде магалыг эки чурттап турар бис. Ажыл-иштиң аар-чиигин кылып, чеже-чеже тудугларны кылган ирги силер? Бо бүгүнүң дугайында кырган-авам биске чугаалап берип орган.
Мен школаны дооскаш, орус дыл башкызы болуксаар мен, сээң чагыыңны күүседир мен, кырган-ачай. Сен ырак черже чоруур мурнунда, мени өзүп келгеш, орус дылдың башкызы болур сен, уруум деп чагып турганыңны утпас мен.
Суурувус, кожуунувус, Республикавыс дыка-ла сайзырап, хөгжүп келди, кырган-ачай! Бо солун чүүлдерни сеңээ сонуургадып, бижип көрейн. Өөренип турар школаларывыс дыка улуг. Ында өөреникчилерни халаска өөредип, эге класстарны халас күрүне чемгерип турар апарганы дыка өөрүнчүг. Силер өөренип турган үелерде интернаттарга чемгерип турар үелер ышкаш, ам база дыка-ла эки апарган-дыр. Оон ыңай кандыг-даа улус кырган-чалыызы чокка, нарын телефоннарлыг апарган, бажыңнарда телевизорларның кандыг-даа хевирлери бар. Кызыл хоорайда суг болза каът-каът, чаа бажыңнар чылдың-на немежип, дыка хөй чаартылгалар бар. Чамдыкта бодап келгеш, силерни ам-даа чораан болза, каът, чараш бажыңнарга чурттадып көрзе деп-даа бодай бээр-дир мен.
Бис, амгы үениң чаштары дыка-ла эки чурттап турар-дыр бис. Күрүнениң деткимчезин дыка хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер ап турар. Чүгле школага өөрениринден аңгыда, танцы-сам бөлгүмү база барып турар мен. Бир катап Новосибирск хоорайга мөөрейге киржип, танцылап баргаш, ийиги черни алган бис. Башкывыс бисти зоопаркче киирип, сонуургатканы дыка солун болду. Ында кандыг-даа дириг амытаннар бар, кижи көрбээн кандыг-даа амытаннар бар болур чорду.
Үениң сайзырааны аажок-тур ийин, кырган-ачай. Оруктар чаартынып, машина-балгат база көвүдээн. Кайы-даа суурларга, хоорайларга чоруурга, ынак мен суурум азы хоорайым деп тураскаал бижиктер ыяап бар апарган. Чоннуң чер-чуртунга ынаа, үнелеп билири мону херечилеп турар.

Ооржак Челээш, 6 «а» класс
Н.С.Конгар аттыг Бай-Тал
ортумак школазының өөреникчизи
#ПисьмоМоемуДеду #ДетиПишут #Сылдысчыгаш_солуну

Меню