Кызыл хоорайда школа, уруглар сады тудугларынче 290 сая рубль көрдүнген

Россия Федерациязының Чазааның Даргазы Михаил Мишустин Тывага ажыл-херекчи сургакчылаашкынны кылган. Ужуп келген дораан-на Кызылдың солагай талакы эрииниң дачаларында чаа школа тудуунга четкен.
Ук школа эрткен чылын-на ажыглалче кирер ужурлуг турган. Ол ышкаш ийи уруглар сады база. Амгы үеде тудугларны акшаның чедишпези-биле ‘доңуруп» каапкан. Ооң чылдагааны федералдыг субсидия акшазының саналгазынче соңгу чүк регионнарынга деңнелге кылдынмаанындан болуп турар. Бо таварылгада кыдыккы соңгу чүк регионнары бедик коэффициентиге санаттынган турар ужурлуг. Бөдүүнү-биле чугаалаарга, тудугларже өске регионнарга көөрде, хөй акша-хөреңги хереглеттинер. Ынчангаш Михаил Мишустин сентябрь 1-ге чедир школа, садиктер тудуун доозарын дааскаш, чедишпейн турар акшаны федералдыг акша-хөреңгиден аңгылап бээрин аазаан.
#Мишустин #школа #уругларсады #Тыва #Сылдысчыгаш_Солун

Меню