Кызылдың 5 дугаар гимназиязы республикада бир дугаар драйв-школа болур

Ук школа «Чаа технологияларның школазы» төлевилелче кирген 100 школаларның аразынче кирген. Ол дээрге иновациялыг лабораторияларлыг, амгы үениң негелдезинге дүүшкен класстар, бөлгүмнерге уругларның каяа сундулуун илередир школа-дыр.

2021 чылдың чаа өөредилге чылында боттарын долгандыр өөредилге эко-системазын өскертип шыдаар, эки талаже чүткүүрүнге белен школалар ам-даа киржип болур.

100 школа аразынче кирген өөредилге черлериниң башкылары, удуртукчулары удавас март айдан эгелеп Россияның Чырыдыышкын яамызының академиязынга өөренип эгелээр. Аңаа чаа дериг-херекселдерни, аргаларны ажыглаарын шиңгээдип алыр. Бурунгаар көрүштүг команда школазының бурунгаар хөгжүлделиг программазын ажылдап кылыр. Өөредилгени чедиишкинниг эрткен 100 школалар төлевилелдиң баштайгы драйверлери болурлар.

Өске школалар база «Чаа технологияларның школазы» төлевилелдиң киржикчилери болуру чүгле боттарындан хамааржыр.

#Минобр #Кызыл #5гимназия #ЧааТехнологияларныңшколазы #Сылдысчыгаш_Солун

Меню