МАЙ 1 — Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы.

Тайбың! Күш-ажыл! Май!
Байырлалдың төөгүзүн билип алыыл, өңнүк!
Май 1 байырлалын Россияга 1917 чылда Октябрь революциязының соонда эрттирип эгелээн. «Тайбың, Күш-ажыл, Май», «Май 1 делгерезин!» деп кыйгырыгларны, өңнүг шарларны, чечектерни тудуп алгаш, чон кудумчуже үнүп, күш-ажылчы кижини алгап-мактап, эгелээн. Бир дугаар калбак чыскаал 1918 чылда Москва хоорайның Кызыл шөлге болган. Оон бээр-ле Май 1 байырлалы чүгле күш-ажылчы кижилерниң эвес, өг-бүлелерниң ынак байырлалы болу берген.
Байырлал-биле!

#1мая
#Тайбың #Күш_ажыл #Май

Меню