Март 3 – Бүгү-делегейде чогаалчылар хүнү

Чогаалчылар бичии уругларга тоолдарны, чечен чугааларны, школачыларга, улуг кижилерге төөгүлүг болуушкуннарны дээш өске-даа номнарны бижип турар. Билигниң хөй кезиин литературлуг болгаш өөредилге номнарындан билип, өөренип ап турар бис. Чогаалчыларның ажылының түңнелдерин ном садыгларындан, ном саңнарындан болгаш бажың бүрүзүнден көрүп болур. Ынчангаш чогаалчы ажыл эң чугула, харыысалгалыг.
#Всемирныйденьписателя #Чогаалчылархүнү #Тыва #Сылдысчыгаш_Солун

Меню