Митинг

Бо хүн Тиилелгениң шөлүнде Интернационалчы дайынчыларның тураскаалынга митинг болуп эрткен.
Афганистан дайынынга 40 дугаар армияның шериг хүлээлгелерин доосканының 32-ги чылдаанынга тураскааткан чыышка Кызылдың 2 дугаар школазының юнармейжилери, Чазак төлээлери, Дээди Хуралдың депутаттары, Кызылдың мэриязы, «Дайынчы акы-дуңмалышкы» хөй-ниити организациязы, «Афганистан хоочуннарының эвилели», 55-ки даг-адыгжы бригады болгаш өскелер-даа афганчыларның маадырлыг чоруун сагынган.
Афганистанга чөрүлдээ кайы-даа таланың дыка хөй кижилеринге улуг аарышкы, чидириглер болуп арткан. Шериг эрттирип турган тыва аныяк оолдарның чуртталгазында кажан-даа уттундурбас коргунчуг болуушкун болгаш өөредиг болуп шыгжаттынган.
Дайынчылар Афганистандан аштырганнар-даа эвес, тиилекчилер-даа эвес кылдыр үнгеннер. Шеригжилер эгезинден төнчүзүнге чедир үстүнден дужаалды эки күүсеткеннер.
Афган дайынынга бажын салганнарга кезээ мөңгеде тускаалды тургускан. Амгы үениң, келир үениң салгалы ону утпайн, сактып чорууру чугула.
Ак-көк дээр кезээде тайбың турзун!
#митинг #Афганистан #32годовщина #Караоол #юнармейцы #Cылдысчыгаш_Солун

Меню