Национал школа хөгжүдер институт

Эрткен чылын тыва дыл башкыларының ассоциациязы-биле демнежип РФ-тиң Президентизиниң фондузунуң мөөрейинге киришкеш, эки түңнелдиг болуп, «Тыва оюннар уругларга» деп төлевилелге тиилээш, 400 ажыг муң рубльди алган. Институттуң кол сорулгазы, шаандакы өгбелеривистиң ойнап чорааны национал оюннарны амгы шагның уруглары калбаа-биле ойнап эгелээри. «Буга шыдыраа», «даалы», «хооруул», «кажык» дээш өске-даа тыва оюннарны ойнаарынга белен кылдыр чагыг езугаар шаңнал акша-биле кылдыргаш, республиканың өөредилге черлеринге үлеп бергеннер. Бичиизинден тура-ла угаан-медерел сайзырадыр чараш оюннарны школаларда ойнап өөредип эгелээн. Эрткен чылгы эпидемиологтуг байдал ажылды бичии саадаткан-даа болза, Шагаа айында уруглар улуг сонуургал-биле шиңгээдип, ойнап турарлар. Тыва дыл, национал школа хөгжүдер институт башкылары тыва дыл, чогаал, улусчу ужурлар болгаш класс шактарында өөредип турар. Оюннарны ортумак өөредилге черлеринде база өөредип турар. Удавас ол оюннарның тергииннерин илередип эгелээр сорулга салдынган. Тыва оюннарга класс, школа, суур, кожуун, республика чергелиг турнирлер Тыва дыл хүнүн уткуштур болуп турар.
#НШХИ #Минобр #Тываоюннар #Тыва #Сылдысчыгаш_Солун

Меню