Ойнаар даштар

Оюнга хереглээр даштар турар. Тыва уруглар сайзанактаар. Уруглар сайзанактаарда, өң-баазын, чүүл-бүрү даштар ажыглаар. Ындыг даштарны уруглар боттары мал кадарып, ойнап чорааш, черден, хем, суг эриинден, ол ышкаш эштип тургаш, суг дүвүнден чыып алыр. Чамдыкта уруглар шуут-ла “чараш даштаар” дээш чоруптар. Ынчангаш сайзанак даштарының өң-чүзүнү, хевири, хемчээли өгнүң херекселдеринге, мал-маганның дүрзүзүнге хөлчок чүүлдешкек болур. Чижээ, шээр мал бичежек, бода мал оон арай улуг дээш баар. Кижи-даштар шөйбек болур. Сайзанак даштарының дузазы-биле уруглар саат чокка санап, дүрзү-хевир ылгап, өң-чүзүн илередип, чүве хемчээп дээш, өске-даа ажыктыг чүүлдерге ала-чайгаар өөрени бээр.

Көдүрер даш база бар. Ону эр улус мөөрейлежип көдүрер. Шаг шаанда болза өжээннешкен азы чер-чурт эжелешкен эр кижилер аразында боолашпас, аас былаашпас, бижектешпес, а мөөрейлежир турган-дыр. Мөөрейлерге ча адары, хүрежири, даш көдүрери хамааржыр. Бо үш мөөрей эр кижиниң ылаптыг кашпагай, күштүг шынарларын көргүзер. Даш көдүрер кижилер дугайында тоолчургу-даа, анаа-даа чугаалар эңдерик. Көдүрер дашка кижилер кончуг хүндүткелдиг болур. Чүге дизе кижиниң күжүн илередир хемчээл болур.

Чурукту интернеттен алган

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню