Октаргайже аян-чорук

Ондар Ч-Д.Б аттыг Кызыл-Тайга ортумак школазының педагог -библиотекары Ондар Н.Н эге класстарга, космонавтика хүнүнге делгелге-лэпбукту кылгаш, уругларга «Октаргайже аян-чорукту» кылган.

Меню