Орук озал-ондаанга чаш ажы-төлдүң амы-тынындан чарлып турары дүвүренчиг

«Сөөлгү үеде орук озал-ондаа хөйү-биле болуп турары чажыт эвес. Аңаа ылаңгыя хилинчек чок чаш ажы-төл амы-тынындан, чырык өртемчейден чарлып турары ниитилелди дүвүредип турар. Кижи бүрүзү орук шимчээшкиннериниң дүрүмнерин эки өөренип көрүп, орукка оваарымчалыг чоруурун кыйгырар-дыр мен. Бот-боттарывыска хумагалыг болуп көрээлиңер! Чаш ажы-төлүн чидирген ада-иелерге кажыыдалым илереттим!»-деп, Өвүр кожууннуң Саглы ортумак школазының психолог башкызы Чойгана Сарыглар чугаалаан.
Меню