Орук шимчээшкининиң аныяк инспеторларынга Ак-Довурак болгаш Межегей школалары каттышкан

Ук школалар Орук шимчээшкининиң аныяк инспекторларының одуруунче (ЮИД) эки тура-биле кирер күзелин илереткеннер. Олар дээрге Ак-Довурактың «Өлчей» лицейиниң бешки классчылары, 3 дугаар школаның 7, 8-ки классчылары болгаш Межегей школазының өөреникчилери-дир.
Шупту 94 школачы бичии инспекторлар болурунуң даңгыраан байырлыг чыскаалга бергеннер.

Оларның эки эгелээшкинин КАИ ажылдакчылары деткип, хөй-ниитиге ажыктыг чүүлдер кылырынга белени дээш, байырын чедирген. Оон аңгыда аныяк инспекторларга хөрек демдектерин, шынзылгаларны болгаш чырык чайынналдырыкчыларын берген.

Тывада бо хүннерде 184 Орук шимчээшкининиң аныяк инспекторларының отрядтары ажылдап турар. Ында 3320 уруг хаара туттунган. Бичиизинден эгелээш-ле орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруунуң дүрүмүн хөй-ниитиге билиндирип, улуг күзел-биле идепкейлиг ажылдап турары өөрүнчүг.

Олар кичээлдер соонда, школа чанында машина оруунга туруп алгаш эш-өөрүнге, бичии класстар уругларынга орук дүрүмүн тайылбырлап, дежурныйлап, аңаа хамаарышкан хана-солунну үндүрүп дээш оон-даа өске ажылдарны чорудуп турарлар.

Школаларда аныяк инспекторларның тывылганы-биле муң-муң уруглар орук шимчээшкининиң дүрүмнерин (ПДД) эки билир апарганнар. Оон аңгыда орук озал-ондаанга таварышканнарга баштайгы дуза чедирерин база өөренип турар. Эң кол чүве — боттары орук шимчээшкининиң дүрүмнерин хажыдыг чокка сагып турары улуг чедиишкин.
#ТРИХЯ #КАИ #ЮИД #ОШАИ #Ак_Довурак #Межегей #Сылдысчыгаш_Солун

Меню