Орукка айыыл чок чорук

Чадаг кижи кылаштап кежер тускай шыйыгга (зебрага) чолаачыларның кижилерни канчаар эрттирип, орук дүрүмнерин кайы хире сагып турарынга КАИ ажылдакчылары хыналда ажылдарны кылып чорудуп турар.
«Машина оруун кежерде кажан-даа далашпаңар! Тускайлаан чадаг кижи кежер черден (зебрадан) эртиңер! Бот-боттарывысты хүндүлежип, орукка оваарымчалыг, кинчээнгей алдынып чоруулуңар!» — деп, КАИ-ниң аныяк ажылдакчызы, орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун сургаалдаар бөлүктүң улуг инспектору Аржаан Викторович Додугбай чугаалаан.

#безопасностьнадорогах #оруккаайыылчокчорук #каи #гибддтыва #рейды #сылдысчыгаш_солуну

Меню