#ПисьмоМоемуДеду

Экии, кырган-ачай!
Кадык-байдалың эки-дир бе? Мен эки өөренип тур мен. Бистиң Тыва Республикавыс бо чылын 100 чыл оюн демдеглээр болгай. Бистиң бо үевис дыка сайзыраан-дыр, улуг-улуг хоорайларда каът-каът бажыңнарны хөйнү тудуп турар апарган. Улус-чоннуң чурттап орар байдалдары экижээн.
Бистиң суурувуста өскерлиишкиннер дыка хөй, үе аайы-биле дыка сайзыраан. Суурувус чоогунда Мешкен-Хөлүвүс бедип, тереңнеп эгелээрге, бо чылын дыка хөй кастар ужуп кээп-тир, кырган-ачай! Чаа кыштаглар база немешкен. Ол дээрге ийи чүс хойну хүлээп ап турар аныяктар ажыл-ишче кирип, амыдыралын уламчылаан. Черле кайы-даа суурлар, кожууннар, хоорайлар чыл келген тудум, сайзырап, чаартынып орар.
Мээң үе-чергем бичии ыраажыларны сеңээ таныштырып, сонуургадыйн. Олар дээрге Ай-кыс Кыргыс, Демберел Ооржак-тыр. Олар Россия чергелиг улуг мөөрейлерге ыраажылар аразынга киришкеш, тиилеп ап турганнар. Тура-соруктуг, бурунгаар чүткүлдүг болгаш ам-даа ырлап, Игорь Крутойнуң школазында өөренип турарлар. Хүрежип чоруур кижилеривис база онзагай, олар Даржаа Самдар-оол, уруу Даржаа Алдынай, Сайын Казырык, Чымба Кежик.
Кызыл хоорайывыстың сайзырааны каракка-ла көскү, садыглар көвүдээн, төпте Арбат шөлү бар. Ында улус-чонга агаарлаар, дыштаныр черни таарымчалыг кылдыр кылган. Хоорайывыс дыка сайзырап турар, кырган-ачай!
Ада-чурттуң дайынының соонда сен чырык черге төрүттүнүп туруңда, дыка берге үелер турган боор. Бичии хлебти безин камналгалыг үлежип чип чораан. Ам болза школаларда эге класстарны халас чемгерип турар апарган, мен ам 6 класс болгаш аңаа таварышпайн бардым. Ынчалза-даа чазак чагырга чаш ажы-төлдүң кадык өзүп-мандыырынга эки чүүлдерни кылып турар, оларның чижээнге уруглар ойнаар шөлчүгештерни кылып берип турарынга өөрүүр-дүр бис. Улуг байырлал-биле кырган-ачам силерге четтиргеним илередип, байыр чедирип ор мен!

Уйнууң Айыжыдан

Бай-Талдың Н.С.Конгар аттыг ортумак школазының 6 «б» клазының өөреникчизи Айыжы Алдын-оол

Меню