Повар болуксаар мен

Экии, Сылдысчыгаш!
Мээң адымны Снежана дээр. Кызылдың дугаары 3 школазының 1-ги клазын доостум. Ам удавас өөредилге чылы эгелээр, 2-ги классче кирип, чаа билиглерже кирер бис. Хостуг үемде чуруттунарынга ынак мен. Өзүп келгеш повар болуксаар күзелим бар. Интернет четкиден янзы-бүрү чемнерни кылып турарын өөренип, көрүп ап турар мен. Торттарны эң-не кылыксаар мен. Бодум ресторан ажыдып алгаш, кижилерни чаагай чемнер-биле өөртүксээр мен.

Снежана Сувак,
Кызылдың дугаары 3 школазының 1-ги классчызы

Меню