Психологтуң сүмези

Үени ажыктыг эрттир!

Каш-ла хонгаш улуг байырлалывыс Чаа чыл келир болгай. Кыштың дыштаныр хонуктарында бажыңыңга үени шын эрттирери чугула.

Интернет четкизинден чүгле хереглээн чүүлдерин номчуур, бүзүрелдиг сайтыларны көр. Угаан-медерелин артык, херек чок чүүлдер-биле долдурган ажыы чок. Ада-иеңге дузалаш, ногаа аймаа тарып, бажың ишти-даштын эмгелеп, арыг-силиг бол. Чаа өзүмнерден тарааш, ону шинчилеп, ажаап-карактап-даа болгай-ла. Өрээлиңге чаа өскертилгелер кылып, эт-септи бир өске кылдыр таарыштыр делгеп болур. Шагда-ла кылыр дээш, үе тыппайн турган чүүлдериң ам-на кылып, номчуваан номнарың номчуп болур сен. Хүн чурумун сагып, сула шимчээшкиннерни албан кылыр болза эки. IV-кү улдуң эгелээнин барымдаалааш, бүгү күжүң, угаан-медерелиң чүгле өөредилгеже үндүр. 3-терлиг болзуңза, үш чокка өөренирин кызыт. Телефон, компьютерни аргалыг-ла болза, чүгле өөрениринге, кичээлдээринге ажыглаар болзуңза эки. Хүнзедир янзы-бүрү кевин-херекчок видеолар көөр болзуңза, угааның дыштанмас, чүве шиңгээдири оожум апаар болгаш, өөредилгең кошкай бээр.
Холдарын эки чуур, арыг-силигни сагыыр, кайнаар-даа үнмес. Акы-угба, дуңмалары-биле эп-найыралдыг ойнаар. Хостуг үезин ажыктыг эрттирерин кызыдар.
Сагыш-сеткилиң чоок кижилериң-биле үлежип шыдавас болзуңза, 88002000122 деп бүзүрел дугаарынче халас болгаш чажыт кылдыр долгап болур сен, өңнүк!
Кадык бол, чүткүлдүг чор!

Белекмаа БУЯНДЫ, Республиканың психологтуг дуза чедирер төвүнүң психолог башкызы.

#сылдысчыгаш_солуну

Меню