Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы июнь 28-те ажылдап эгелээр

Бо хүн Тываның тудуг техникумунга Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязының ажыл-чорудулгазының дугайында чөвүлел хуралы болуп эрткен. Аңаа республиканың янзы-бүрү яамыларының, ведомстволарының төлээлери кээп киришкен. Эң кол айтырыг — тускай сорулгалыг бюджет олуттарже абитуриентилерниң документилерин канчаан хүлээп алыры болган.
— Чижек кылдыр алыр болза, «Өг-бүледе чаңгыстан эвээш эвес дээди эртемниг уруг» деп губернатор төлевилелиниң киржикчизи болур абитуриент кээп, тускай сорулгалыг өөредилге олудунче билдириишкинни кииргеш, ол-ла кирип алган мен деп бодалдыг болур. Ол ындыг эвес, бо үеде эң кол чүүл – чаңгыс аай күрүне шылгалдалар түңнели, баллдарындан көөр болгай. Баллдары эвээш болза, кирбейн барып болур. Ынчалза-даа губернатор төлевилелиниң киржикчизи дээди өөредилге черинче дужаап кирип, 1-ги курсчу апаарга дузаламчы 20 муң түңнүг акшаны бээри база өске-даа чиигелделер бары көрдүнген. Чиигелделиг база тускай бюджет олуттарынче кирген абитурентилерниң дужаалы август 1-де үнер — деп, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем ямызының ажылдакчызы В. В. Донгак чугаалаан.
Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы документилерни июнь 28-тен июль 24-ке дээр дараазында адреске хүлээп эгелээр: Кызыл хоорай, Калинин кудумчузу, 1 б., «Тываның тудуг техникуму», эртенгиниң 9 – 18 шактарда ажылдаар.

#целевыеместаввузы #минобррт #сылдысчыгаш_солуну

Меню